IEKC Lichtenvoorde | platform
15558
page-template-default,page,page-id-15558,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

platform

Laatste nieuws

De leden van de stuur- en de regiegroep vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van het IEKC breed wordt gedragen door het personeel en de ouders. Daarnaast ook breder in de samenleving zoals bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de politiek, de maatschappelijke partners en de buurt.

Voor de professionals en de ouders is de formele betrokkenheid geregeld via de Reglementen voor de (Gemeenschappelijke-) Medezeggenschapsraden. In dat kader is al een eerste stap gezet.

In april 2017 is aan alle Medezeggenschapsorganen van de partners in het IEKC een formele adviesaanvraag gestuurd op de intentieverklaring die door de bestuurders van de deelnemende organisaties is ondertekend. Voor de zomervakantie van 2017 zijn alle reacties ontvangen en alle medezeggenschapsraden van de betrokken scholen hebben ingestemd met de toegestuurde intentieverklaring. De oudercommissies van De Achthoek en Zozijn hebben hebben aangegeven positief te staan ten opzichte van deze ontwikkeling. Dat geldt ook voor de vertegenwoordigers van SOTOG. Daarmee is de eerste formele stap in het medezeggenschapstraject gezet. In de toekomst zullen de besluiten van de stuurgroep waarop formeel advies -of instemmingsrecht van toepassing is, via de directeur aan de afzonderlijke medezeggenschapsraden voorgelegd worden. Vanuit de stuurgroep is de procesbegeleider degene die deze aanvragen voorlegt.

Naast het formele medezeggenschapstraject heeft de stuurgroep uitgesproken dat men behoefte heeft aan een klankbordgroep om kennis en ideeën uit te wisselen, maar ook om draagvlak te creëren. Men wil door middel van de dialoog de betrokken partners kennis laten nemen van de ontwikkelingen en van de voortgang op de verschillende terreinen. Hiervoor is het IEKC-platform opgezet. Iedere partner is via een personeelslid en een ouder in dit platform vertegenwoordigd. Men komt zes keer per jaar bij elkaar. Hiervoor is een vergaderschema opgesteld.